granty 2007 a starší


Prvním grantem, o který kdy ZŠ Chrast požádala, byl grant

Program I. – Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními

Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT.Vyhlašovatel programu: Pardubický kraj, Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství mládeže a sportu.

Grant jsme nazvali ZAJOCH aneb Zaječice jdou do Chrasti.

Realizace tohoto pobytového programu od školního roku 2004/2005 proběhla již třikrát za velmi kladného hodnocení jak dětí, tak pedagogů. První Zajoši jsou dnes již v 8. ročníku.

V letošním roce žádáme o poskytnutí finanční částky 74.000,- Kč, ze spoluúčasti žáků zaplatíme cca 13.000,- Kč, Město Chrast (náš zřizovatel) doposud poskytovalo 5.000,- Kč, v letošním roce se pokusíme oslovit Radu města a požádat o 7.000,- Kč vzhledem k navýšení počtu žáků o 10 a ke stoupajícím cenám.

Více informací a fotky z posledního ročníku naleznete v sekci Projekty.

Každý školní rok přicházejí do 6.ročníku ZŠ Chrast děti ze školy v Zaječicích. Tvoří asi 20% z celkového počtu žáků II. stupně v ZŠ Chrast.

Vzhledem ke klesající tendenci natality nemůžeme v letošním školním roce již potřetí vytvořit z dětí ze Zaječic jednu paralelní třídu 6. ročníku. Tyto děti budou rozděleny a začleněny do dvou tříd, kde mají chrastecké děti za 5 let vytvořen kolektiv.

Chceme předejít vzniku špatných vztahů mezi dětmi a zamezit vzniku tendence k šikanování nebo vyčleňování některých jedinců z kolektivu včasnou integrací dětí ze Zaječic do naší školy.

V minulých letech jsme tuto problematiku ošetřovali formou setkávání třídních učitelů, výchovné poradkyně a žáků v komunitním kruhu ve čtyřech třídnických hodinách v prvních dvou týdnech školního roku. Děti hrály socio a psycho hry a hry na rozvoj komunikace. Uvědomujeme si, že škola je rizikovým prostředím pro vznik negativních jevů mezi dětmi a zároveň prostředím pro některé jedince ohrožujícím a stresujícím.

Realizace tohoto pobytového programu od školního roku 2004/2005 proběhla již třikrát za velmi kladného hodnocení jak dětí, tak pedagogů. V uplynulých letech jsme program realizovali v rekreačním středisku Zbyslavec. Pan Jirásek, sociální pracovník MěstÚ Chrudim nám zde pomáhal realizovat GO! aktivity a instaloval nízká lana.

V příštím školním roce 2008/2009 chceme program realizovat v rekreačním středisku v Rokytnici a žákům nabídnout jak nízká, tak i vysoká lana v Lanovém centru Harrachov.

Vzhledem k přibývajícím negativním jevům ve společnosti a zrychlujícímu se tempu života, narůstají ve škole mezi dětmi projevy nesnášenlivosti, lhostejnosti, nepřátelství, násilí a šikanování. Chceme nabídnout žákům 6. ročníku možnost prožít v klidném prostředí, uprostřed přírody v rekreačním středisku Rokytnice, tři dny, kdy budou poznávat sami sebe, své nové spolužáky i učitele. Přínosem celé akce je, kromě sebepoznání a navázání kladných vztahů mezi dětmi, získání důvěry dětí k třídním učitelům. Děti se rovněž seznámí s metodičkami prevence, výchovnou poradkyní a budou již od počátku školního roku vědět, na koho se obracet se svými případnými problémy. Jeví se nám jako smysluplné, že projekt vytváří a bude realizovat tým našeho školního poradenského pracoviště. Děti také poznají Mgr. Petra Pražáka, psychologa sdružení Proud. Ten s naší školou pracuje dlouhodobě (besedy protidrogové prevence, následná péče po zjištění údajů o kolektivech tříd v sociometrii).Věříme, že peníze na projekt získáme a pobyt uskutečníme.


Grant z Nadačního fondu pro vzdělávání

Ve školním roce 2006/2007 jsme získali finanční prostředky (36.000 Kč) z tohoto fondu na realizaci společného vzdělávání celého pedagogického sboru.

Vzdělávací program se jmenoval Respektovat a být respektován a vedli ho zkušené lektorky, psycholožky PhDr. Jana Nováčková a PhDr. Dobromila Nevolová. Pedagogové si ze čtyř dnů školení odnesli spoustu dobrých nápadů a postupů nejen do vyučování, ale i do výchovy vlastních dětí a soužití s partnerem. Pomocí dovedností a znalostí získaných v tomto kurzu si pedagogové snadno poradí při realizaci Školního vzdělávacího programu s pojmy Osobnostní a sociální výchova (komunikace, týmová spolupráce) a Výchova demokratického občana.


Akce na zakázku

Na tuto vzdělávací akci, které se opět zúčastnili ve školním roce 2006/2007 všichni pedagogové naší školy, jsme přímo nežádali o konkrétní finanční částku. Akci pořádal Národní institut dalšího vzdělávání, který na ni dostal peníze z Evropských strukturálních fondů. Šlo o to, dobře napsat motivační dopis, který byl součástí přihlášky na akci a prokázat kvalitu školy. Ukázalo se, že ZŠ Chrast je opravdu kvalitní školou, protože ze cca 4.000 základních škol v ČR získalo tuto Akci na zakázku pouze 200. Některé školy ani nepožádali, jiné nebyly vybrány.

Díky tomuto třídennímu školení se pedagogové ZŠ Chrast posunuli ve svých dovednostech hodnocení žáků a naučili se vytvářet vlastní hodnocení školy (autoevaluaci), které je spolu s hodnocením ČŠI (tj. České školské inspekce) dvěma nástroji pro celkové hodnocení školy. Hodnota tohoto třídenního semináře byla cca 30.000 Kč.


Technické stavebnice Fischertechnik

Grant v plné výši (45.000 Kč) poskytl Pardubický kraj.

Jedním z nejvíce navštěvovaných je kroužek internetu a kroužek počítačových her a turnajů. Díky grantu pardubického kraje se do naší činnosti zapojuje stále více chlapců, které stavebnice Fischertechnik velice zaujali. Stavebnice představují zajímavou možnost, jak dětem přiblížit základní pojmy z techniky, nenásilně, formou hry rozšiřovat jejich představivost a technické myšlení, rozvíjet tvořivost a logiku. Svůj dopad projekt má i na prevenci sociálně patologických jevů a drogové prevence v našem městě. Těžiště práce v budoucnu vidím u dětí z nižších ročníků, a to při jejich účasti v kroužcích, kde jim ochotně starší žáci poradí a pomohou, výrazně se tak obohatí vzájemná spolupráce žáků naší školy. Za možnost využití stavebnic v naší škole Vám jménem žáků velice děkujeme.


Více fotografií - viz Fotografie.


Policový systém

V roce 2007 se nám podařilo získat grant 18.500 Kč na nový policový systém do místnosti školního klubu. Pardubický kraj v rámci programu na podporu volnočasových aktivit přispěl částkou 10.000 Kč a Město Chrast poskytlo spoluúčast ve výši 8.500 Kč.

Díky tomuto grantu se nám podařilo zútulnit prostor herny školního klubu. Nevyhovující regál z poloviny minulého století, který již delší dobu nesplňoval požadavky na vhodné uskladnění, byl nahrazen novým funkčním systémem.

Nový policový systém je variabilní, dispozičně i funkčně naprosto vyhovující našim požadavkům. Moderní materiál a perfektní provedení přesně dle našeho návrhu jsou jen důkazem toho, že jednotlivým fázím realizace předcházela opravdu detailní příprava.

Děti ze školy byly osloveny, aby nakreslily návrh vhodného policového systému do klubu. Byly jim zadány rozměry polic, požadavky na uskladnění a funkčnost, důraz byl kladen na kritérium zajímavosti a rozmanitosti pro děti školního věku. Sešlo se 48 návrhů. Vybrali jsme desítku nejzajímavějších, které byly vystaveny.

Od celého projektu jsme si slibovali jednodušší manipulaci s materiálem, zlepšení funkčnosti a zútulnění místnosti školního klubu a všechny tyto cíle byly splněny. Obecně je cílem činnosti školního klubu získat co nejvíce dětí pro aktivní způsob života bez negativních jevů, jako jsou drogy, záškoláctví a dětská kriminalita. Snažíme se o výchovnou, vzdělávací, zájmovou a rekreační činnost v době mimo vyučování. Naše výchovně vzdělávací práce má přispívat k fyzickému a psychickému zdraví všech dětí se zaměřením na tvořivý přístup ke světu. Naším záměrem je přispívat v podmínkách malé obce ke smysluplnému využití volného času dětí.

Součástí estetického prostředí je samozřejmě nejen funkční, ale také vzhledné a příjemné zařízení místnosti, ve kterém děti tráví podstatnou část svého pracovního dne. Za finanční podporu Města Chrast a Pardubického kraje velice děkujeme.


Více fotografií - viz Fotografie.


Dataprojektor

MŠMT prostřednictvím Pardubického kraje financovalo SIPVZ. Naší škole se podařilo napsat grant na 16.000 Kč a mohli jsme zakoupit dataprojektor, který bude sloužit k prezentacím žákovských prací v PowerPointu a také k prezentaci nabídek SŠ a SOU na společné schůzce žáků, rodičů a zástupců SŠ, SOU v jídelně naší školy vždy v září.

Z uvedených příspěvků si všichni návštěvníci našich www stránek mohou udělat obrázek o tom, že ZŠ Chrast není školou pasivní, ale že se snaží získávat finanční prostředky i z jiných zdrojů než je státní nebo městský rozpočet. V dalších letech bychom chtěli zrealizovat granty v oblasti environmentální (tj. jako "ekologické") oblasti – vylepšit prostředí ve škole i v přímém okolí školy a hlavním úkolem týmu pedagogů bude ve spolupráci se zřizovatelem připravit podklady pro tzv. velké granty z Evropských strukturálních fondů – zejména z Operačního programu pro konkurenceschopnost.